Moravská Nová Ves

CHOPAV Kvartér řeky Moravy

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Aktuality

Email Tisk PDF

 

 

 


Listopad / Prosinec 2015

 

Dne 12.11.2015 proběhl pravidelný kontrolní den projektu č. 30.

Dne 3.12.2015 proběhl 10. prezentační kontrolní den projektu, poslední 11. prezentační KD se uskuteční 14.1.2016.

Dne 10.12.2015 proběhl závěrečný pravidelný kontrolní den projektu č. 31.


V hodnoceném období byly vypracovány a správcem stavby schváleny poslední závěrečné zprávy o pracích provedených v okolí jednotlivých SEZ. Celkem bylo zpracováno 225 závěrečných zpráv o pracích provedených v okolí SEZ, zprávy byly předány objednateli.

V hodnoceném období byla vypracována souhrnná závěrečná zpráva, která shrnuje veškeré práce provedené v rámci zakázky.

V hodnoceném období byla doplněna databáze SEKM, která byla dne 13.11.2015 odeslána na OEREŠ MŽP.

Byla provedena a předložena aktualizace analýzy rizik.

Hydrogeologické vrty, které splnily všestranně svůj účel a nebude jich zapotřebí k postsanačnímu monitoringu, byly zlikvidovány tak, aby pozemky, na kterých byly prováděny geologické práce, byly uvedeny do původního stavu. Při likvidaci vrtů bylo nutno maximálně omezit zásahy do zemědělské a lesní půdy a plně dodržet dohody, které byly uzavřeny o vstupech na cizí pozemky. Celkem se jednalo o likvidaci 61 ks vrtů, které byly vyhloubeny v rámci analýzy rizika a vlastních sanačních prací.

Vzhledem k tomu, že po dokončení sanačních a relikvidačních prací výsledky monitoringu neprokázaly přítomnost kontaminujících látek ropné povahy v podzemní vodě na přítoku do jímacího území, ukázala se další existence indikačně monitorovacího a ochranného prvku jako zbytečná. Nad terén vyvedené šachtice bránily majiteli pozemků v jejich obdělávání. Z výše uvedených důvodů bylo přistoupeno k likvidaci indikačně monitorovacího a ochranného prvku dle schváleného "Technologického postupu likvidace indikačně monitorovacího a ochranného prvku“.

Ve sledovaném období byla dokončena oprava komunikace v Týnci. Opraven byl povrch na ploše 2 107 m2 místní komunikace.

Ve sledovaném období neprobíhaly žádné práce, veškeré sanační práce v saturované i nesaturované zóně byly ukončeny v 10/15.

 

Byl podepsán protokol o předání dokončeného díla.

 


 

Říjen 2015

Dne 8.10.2015 proběhl pravidelný kontrolní den projektu č. 29.


Ve sledovaném období probíhalo zpracování a kontrola závěrečných zpráv o pracích provedených v okolí SEZ, proběhla aktualizace modelového řešení.

V hodnoceném období bylo pokračováno v plnění databáze SEKM.

V měsíci říjnu pokračoval měsíční monitoring kvality podzemní vody na všech 24 monitorovacích vrtech 1. indikačně monitorovací linie, 31 vrtech vybudovaných v rámci zakázky a 30 stávajících vrtech rozmístěných po celém jímacím území.

V říjnu bylo ovzorkováno 82 monitorovacích objektů. Pro kontrolu správnosti laboratorních analýz byly odebrány 1 kontrolní vzorek podzemní vody pro stanovení NEL a 1 vzorek pro stanovení BTEX. V hydrochemických laboratořích GEOtest, a.s. a ALS., s.r.o. bylo zadáno 83 analýz na stanovení celkového obsahu NEL a u 5 vybraných vrtů na analýzu BTEX.

Byla provedena kontrola drenážního systému po ukončení relikvidačních, sanačních a monitorovacích prací.

 

Ve sledovaném období byla provedena:

- demontáž panelových ploch u 1 SEZ: LU31

Byly prováděny opravy komunikací.

Veškeré práce na přípravě panelových ploch pro relikvidaci sond byly ukončeny.

Ve sledovaném období nebyly vybudovány žádné příjezdové komunikace. Veškeré práce byly ukončeny.

V měsíci říjnu 2015 byla relikvidována sonda LU31.

Ve sledovaném období neprobíhaly žádné práce, veškeré sanační práce v saturované i nesaturované zóně byly ukončeny.

Od počátku prací byly sanační práce provedeny na ploše o celkové výměře 26 873,95 m2


 

 

Září 2015

Dne 9.9.2015 proběhl pravidelný kontrolní den projektu č. 28.

10.9.2015 se uskutečnil již 9.prezenční kontrolní den.

 

Probíhalo zpracování a kontrola závěrečných zpráv o pracích provedených v okolí SEZ.

V hodnoceném období bylo pokračováno v plnění databáze SEKM.

V měsíci září pokračoval měsíční monitoring kvality podzemní vody na všech 24 monitorovacích vrtech 1. indikačně monitorovací linie, 31 vrtech vybudovaných v rámci zakázky a 30 stávajících vrtech rozmístěných po celém jímacím území.

V září bylo ovzorkováno 83 monitorovacích objektů. Pro kontrolu správnosti laboratorních analýz byly odebrány 2 kontrolní vzorky podzemní vody pro stanovení NEL a 1 vzorek pro stanovení BTEX. V hydrochemických laboratořích GEOtest, a.s. a ALS., s.r.o. bylo zadáno 85 analýz na stanovení celkového obsahu NEL a u 5 vybraných vrtů na analýzu BTEX.

Ve sledovaném období byla provedena:

- montáž panelových ploch u 1 SEZ: LU31

- demontáž panelových ploch u 1 SEZ: LU100

Ve sledovaném období byly vybudovány příjezdové komunikace k 1 SEZ LU31 nacházejícímu se v zónách J1-J9, u které probíhají relikvidační práce. Celkem se jednalo o 108 m2 panelových komunikací (18 ks panelů).

V měsíci září 2015 se dohledala sonda LU31.

Ve sledovaném období roku 2015 nebyla relikvidována žádná sonda.

Předpoklad ukončení relikvidačních prací je 10-15.10.2015.

Ve sledovaném období od 1.9. do 30.9. 2015 probíhala skrývka ornice a odtěžba nekontaminované zeminy u SEZ H144 při dodatečné dotěžbě.

Dále bylo ve sledovaném období z okolí  1 SEZ: H144 odstraněno 169,60 t nadlimitně kontaminovaných zemin o objemu 88,80 m3.

Ve sledovaném období byl proveden návoz čisté zeminy na zásyp sanační jámy u 5 SEZ H144, H292, T41, T35 a T28 v celkovém množství 1 296,22 m3 Zpětně bylo přemístěno 4 842,28 m3 nekontaminované zeminy a 853,32 m3 ornice.

V hodnoceném období od 1.9. – 30.9. 2015 probíhalo během sanačních prací odčerpávání kontaminovaných vod v okolí 5 SEZ: H144, H292, T28, T35 a T41.

V průběhu měsíce září bylo v rámci sektoru JÚ celkem odčerpáno, přečištěno a následně vypuštěno 1 691 m3 podzemní vody.

Při čištění kontaminovaných vod bylo na sanačních stanicích odseparováno celkem 13,425 m3 ropné fáze.

 

Od počátku prací byly sanační práce provedeny na ploše o celkové výměře 26 873,95 m2


 

Srpen 2015

Dne 13.8.2015 proběhl pravidelný kontrolní den projektu č. 27.

 

Pokračují jednání ohledně vstupů na pozemky, na kterých budou probíhat sanační a

relikvidační práce v souladu s harmonogramem prací.

Probíhá zpracování a kontrola závěrečných zpráv o pracích provedených v okolí SEZ.

V hodnoceném období bylo pokračováno v plnění databáze SEKM.

V měsíci srpnu pokračoval měsíční monitoring kvality podzemní vody na všech 24 monitorovacích vrtech 1. indikačně monitorovací linie, 30 vrtech vybudovaných v rámci zakázky a 31 stávajících vrtech rozmístěných po celém jímacím území. Celkem tedy bylo ovzorkováno 83 monitorovacích objektů. Pro kontrolu správnosti laboratorních analýz byly odebrány 2 kontrolní vzorky podzemní vody pro stanovení NEL a 1 vzorek pro stanovení BTEX. V hydrochemických laboratořích GEOtest, a.s. a ALS., s.r.o. bylo zadáno 85 analýz na stanovení celkového obsahu NEL a u 5 vybraných vrtů na analýzu BTEX.

Ve sledovaném období byla provedena:

- montáž panelových ploch u 1 SEZ: HM5

- demontáž panelových ploch u 5 SEZ: HM5, LU106, LU108, LU110, T27

Ve sledovaném období nebyly vybudovány žádné nové příjezdové komunikace.

V srpnu 2015 se nedohledalo původní ústí sondy HM5.

Ve sledovaném období roku 2015 bylo relikvidováno 5 sond: HM5, LU100, LU106, LU108, T27. U těchto sond bylo rovněž provedeno geodetické vytyčení a zaměření jejich středu. Předpoklad ukončení relikvidačních prací je 10-15.10.2015.

Ve sledovaném období od 1.8. do 31.8. 2015 probíhala skrývka ornice a nekontaminované zeminy v okolí 4 SEZ: H292, SU H235, T41 a T35.

Ve sledovaném období byla provedena skrývka ornice v celkovém množství 930,15 m3 a odtěžba nekontaminované zeminy v celkovém množství 5 003,34 m3.

Dále probíhala ve sledovaném období odtěžba kontaminovaných zemin v 5 SEZ: H292, SU H235, T28, T35 a T41.

Bylo vymístěno 2 329,98 t nadlimitně kontaminovaných zemin o objemu 1 219,88 m3.

Ve sledovaném období byl proveden návoz čisté zeminy na zásyp sanační jámy u 6 SEZ SU H235, H227, H233, T49, T30 a LU46 v celkovém množství 1 664,52 m3 Zpětně bylo přemístěno 2 272,46 m3 nekontaminované zeminy a 607,62 m3 ornice.

V hodnoceném období od 1.8. – 31.8. 2015 probíhalo během sanačních prací odčerpávání kontaminovaných vod v okolí 10 SEZ: H227, H233, H292, LU46, SU H235, T28, T30, T35, T41 a T49.

V průběhu měsíce srpna bylo v rámci sektoru JÚ celkem odčerpáno, přečištěno a následně vypuštěno 2 227 m3 podzemní vody.

Při čištění kontaminovaných vod bylo na sanačních stanicích odseparováno celkem 24,474 m3 ropné fáze.

Od počátku prací byly sanační práce provedeny na ploše o celkové výměře  26 873,95 m2. 

 

Červenec 2015

Dne 16.7.2015 proběhl 26. kontrolní den.

Pokračovala jednání ohledně vstupů na pozemky, na kterých budou probíhat sanační a

relikvidační práce v souladu s harmonogramem prací.

Probíhá zpracování a kontrola závěrečných zpráv o pracích provedených v okolí SEZ.

V hodnoceném období bylo pokračováno v plnění databáze SEKM.

V měsíci červenci pokračoval měsíční monitoring kvality podzemní vody na všech 24 monitorovacích vrtech 1. indikačně monitorovací linie, 30 vrtů vybudovaných v rámci zakázky a 30 stávajících vrtech rozmístěných po celém jímacím území. Celkem tedy bylo ovzorkováno 82 monitorovacích objektů. Pro kontrolu správnosti laboratorních analýz byly odebrány 2 kontrolní vzorky podzemní vody pro stanovení NEL a 1 vzorek pro stanovení BTEX. V hydrochemických laboratořích GEOtest, a.s. a ALS., s.r.o. bylo zadáno 84 analýz na stanovení celkového obsahu NEL a u 5 vybraných vrtů na analýzu BTEX.

Ve sledovaném období byla provedena:

- montáž panelových ploch u 5 SEZ: LU100, LU106, LU108, T3, T27.

- demontáž panelových ploch u 5 SEZ: LU41, LU46, LU112, T3, T28.

Ve sledovaném období byly vybudovány příjezdové komunikace ke 4 SEZ nacházejících se v zónách J1-J9, u kterých probíhají sanační a relikvidační práce. Celkem se jednalo o 3 780 m2 panelových komunikací (630 ks panelů).

V červenci 2015 byly dohledány a odkopány sondy LU100 a T27. V rámci odkopání ústí sondy byla zároveň provedena jeho příprava včetně namontování nového ústí sondy pro realizaci relikvidačních prací.

Ve sledovaném období roku 2015 bylo relikvidováno 5 sond: LU46, LU110, LU112, T3, T28. U těchto sond bylo rovněž provedeno geodetické vytyčení a zaměření jejich středu.

V červenci probíhala skrývka ornice a odtěžba nekontaminované zeminy v okolí 6 SEZ: T6, T18, T28, T30, T49 a LU46.

Ve sledovaném období byla provedena skrývka ornice v celkovém množství 476,90 m3 a odtěžba nekontaminované zeminy v celkovém množství 1 905,43 m3.

Dále probíhala ve sledovaném období odtěžba kontaminovaných zemin v okolí 6 SEZ: LU46, T6, T18, T28, T30 a T49.

Bylo vymístěno 2 139,15 t nadlimitně kontaminovaných zemin o objemu 1 119, 97 m3.

Ve sledovaném období byl proveden návoz čisté zeminy na zásyp sanační jámy u 9 SEZ G25, SU H186, H321, T6, T17, T18, T21, T23 aT54 v celkovém množství 2 080,27 m3 Zpětně bylo přemístěno 3 034,19 m3 nekontaminované zeminy a 758,25 m3 ornice.

V hodnoceném období probíhalo během sanačních prací odčerpávání kontaminovaných vod v okolí 14 SEZ: G25, H227, H233, H292, H321, LU46, SU H186, T6, T17, T18, T21, T30, T49 a T54.

V průběhu měsíce července bylo v rámci sektoru JÚ celkem odčerpáno, přečištěno a následně vypuštěno 2 837 m3 vody.

Při čištění kontaminovaných vod bylo na sanačních stanicích odseparováno celkem 29, 337 m3 ropné fáze.

Od počátku prací byly sanační práce provedeny na ploše o celkové výměře  25 013,64 m2.


 

 

Červen 2015

Dne 11.6.2015 proběhl 25. kontrolní den.

V červnu 2015 pokračovala jednání ohledně vstupů na pozemky, na kterých budou probíhat sanační a relikvidační práce v souladu s harmonogramem prací.

Probíhalo zpracování a kontrola závěrečných zpráv o pracích provedených v okolí SEZ.

V hodnoceném období bylo pokračováno v plnění databáze SEKM.

V měsíci červnu pokračoval měsíční monitoring kvality podzemní vody na všech 24 monitorovacích vrtech 1. indikačně monitorovací linie, 30 vrtů vybudovaných v rámci zakázky a 30 stávajících vrtech rozmístěných po celém jímacím území. Celkem tedy bylo ovzorkováno 83 monitorovacích objektů. Pro kontrolu správnosti laboratorních analýz byly odebrány 2 kontrolní vzorky podzemní vody pro stanovení NEL a 1 vzorek pro stanovení BTEX. V hydrochemických laboratořích GEOtest, a.s. a ALS., s.r.o. bylo zadáno 85 analýz na stanovení celkového obsahu NEL a u 5 vybraných vrtů na analýzu BTEX.

Ve sledovaném období byla provedena:

- montáž panelových ploch u 5 SEZ: LU41, LU46, LU110, LU112, T28.

- demontáž panelových ploch u 3 SEZ: T6, T21, T54.

Ve sledovaném období byly vybudovány příjezdové komunikace ke 4 SEZ nacházejících se v zónách J1-J9, u kterých probíhají sanační a relikvidační práce. Celkem se jednalo o 4 344 m2 panelových komunikací (724 ks panelů).

V červnu 2015 byly dohledány a odkopány sondy LU106, LU108, LU110, LU112, T3. V rámci odkopání ústí sondy byla zároveň provedena jeho příprava včetně namontování nového ústí sondy pro realizaci relikvidačních prací.

Ve sledovaném období roku 2015 byly relikvidovány 4 sondy: LU41, T6, T21, T54. U těchto sond bylo rovněž provedeno geodetické vytyčení a zaměření jejich středu.

V červnu 2015 probíhala skrývka ornice a odtěžba nekontaminované zeminy v okolí 4 SEZ: H233, H321, T21, T54.

Ve sledovaném období byla provedena skrývka ornice v celkovém množství 170,58 m3 a odtěžba nekontaminované zeminy v celkovém množství 700,46 m3.

Dále probíhala ve sledovaném období odtěžba kontaminovaných zemin v 3 SEZ: H227, H233 a T54.

Bylo vymístěno 832,28 t nadlimitně kontaminovaných zemin o objemu 435,75 m3.

Ve sledovaném období byl proveden návoz čisté zeminy na zásyp sanační jámy u 5 SEZ H339, H247, H248,  HGU37 a T2  v celkovém množství 1 502,49 m3 Zpětně bylo přemístěno 1 450,83 m3 nekontaminované zeminy a 483,79 m3 ornice.

V hodnoceném období probíhalo během sanačních prací odčerpávání kontaminovaných vod v okolí 13 SEZ: G25, H227, H233, H247, H248, H292, H321, H339, HGU37, SU H186, T17, T2, a T23.

V průběhu měsíce června bylo v rámci sektoru JÚ celkem odčerpáno, přečištěno a následně vypuštěno 4 736 m3 vody.

Při čištění kontaminovaných vod bylo na sanačních stanicích odseparováno celkem 72,926 m3 ropné fáze.


 

Květen 2015

Dne 14.5.2015 proběhl 24.kontrolní den.

27.5.2015 proběhl 8. prezenční kontrolní den projektu.

Ve sledovaném období byla provedena:

- montáž panelových ploch u 3 SEZ: LU30, T21, T6.

- demontáž panelových ploch u 5 SEZ: H305, T8, H270, LU24, LU30.

Ve sledovaném období byly vybudovány příjezdové komunikace ke 4 SEZ nacházejících se v zónách J1-J9, u kterých probíhají sanační a relikvidační práce. Celkem se jednalo o 11 388 m2 panelových komunikací (1 898 ks panelů).

V měsíci květnu pokračoval měsíční monitoring kvality podzemní vody na všech 24 monitorovacích vrtech 1. indikačně monitorovací linie, 30 vrtů vybudovaných v rámci zakázky a 30 stávajících vrtech rozmístěných po celém jímacím území. Celkem tedy bylo ovzorkováno 84 monitorovacích objektů. Pro kontrolu správnosti laboratorních analýz byly odebrány 2 kontrolní vzorky podzemní vody pro stanovení NEL a 1 vzorek pro stanovení BTEX. V hydrochemických laboratořích GEOtest, a.s. a ALS., s.r.o. bylo zadáno 86 analýz na stanovení celkového obsahu NEL a u 5 vybraných vrtů na analýzu BTEX.

V květnu 2015 byly dohledány a odkopány sondy LU41, LU46, T6, T21, T28. V rámci odkopání ústí sondy byla zároveň provedena jeho příprava včetně namontování nového ústí sondy pro realizaci relikvidačních prací.

Ve sledovaném období roku 2015 byly relikvidovány 4 sondy: H270, LU24, LU30, T8. U těchto sond bylo rovněž provedeno geodetické vytyčení a zaměření jejich středu.

V květnu probíhala skrývka ornice a odtěžba nekontaminované zeminy v okolí 7 SEZ: G25, H247, H248, HGU37, T2, T17 a T23.

Dále probíhala ve sledovaném období odtěžba kontaminovaných zemin v 7 SEZ: G25, H247, H248, HGU37, T17, T2 a T23.

Ve sledovaném období byl proveden návoz čisté zeminy na zásyp sanační jámy u 10 SEZ H170, H229, H249, H303, H329, H331, H341, H346, SKL H231 a T29 v celkovém množství 7 440,38 m3 Zpětně bylo přemístěno 7 891,04 m3 nekontaminované zeminy a 2 186,46 m3 ornice.

Byla provedena skrývka ornice v celkovém množství 517,50 m3 a odtěžba nekontaminované zeminy v celkovém množství 1 642,53 m3.

Bylo vymístěno 3 130,59 t nadlimitně kontaminovaných zemin o objemu 1 639,05 m3.

V hodnoceném období probíhalo během sanačních prací odčerpávání kontaminovaných vod v okolí 20 SEZ: G25, H170, H229, H247, H248, H249, H292, H303, H329, H331, H339, H341, H346, HGU37, SKL H231, SU H186, T17, T2, T23 a T29.

V průběhu měsíce května bylo v rámci sektoru JÚ celkem odčerpáno, přečištěno a následně vypuštěno 3 725 m3 vody.

Při čištění kontaminovaných vod bylo na sanačních stanicích odseparováno celkem 55,053 m3 ropné fáze.

Pokračují jednání ohledně vstupů na pozemky, na kterých budou probíhat sanační a relikvidační práce v souladu s harmonogramem prací.

V hodnoceném období bylo pokračováno v plnění databáze SEKM.


 

 

Duben 2015

Dne 16.4.2015 proběhl 23. kontrolní den.

Ve sledovaném období byla provedena:

- montáž panelových ploch u 7 SEZ: : H247, H248, T8, H305, T54, H270 a LU24.

- demontáž panelových ploch u 7 SEZ: : T31, H347, T14, T4, H303, H247 a H248.

Ve sledovaném období byly vybudovány příjezdové komunikace k SEZ nacházejících se v zónách S3 a S4 a k 8 SEZ nacházejících se v zónách J1-J9 u kterých probíhají sanační a relikvidační práce. Celkem se jednalo o 1 536 m2 panelových komunikací (256 ks panelů) v S3 a S4 a 7 530 m2 (1 255 ks panelů) v J1-J9.

V měsíci dubnu pokračoval měsíční monitoring kvality podzemní vody na všech 24 monitorovacích vrtech 1. indikačně monitorovací linie, 30 vrtů vybudovaných v rámci zakázky a 30 stávajících vrtech rozmístěných po celém jímacím území. Celkem tedy bylo ovzorkováno 84 monitorovacích objektů. Pro kontrolu správnosti laboratorních analýz byly odebrány 2 kontrolní vzorky podzemní vody pro stanovení NEL a 1 vzorek pro stanovení BTEX. V hydrochemických laboratořích GEOtest, a.s. a ALS., s.r.o. bylo zadáno 86 analýz na stanovení celkového obsahu NEL a u 5 vybraných vrtů na analýzu BTEX.

V dubnu 2015 byly dohledány a odkopáno 6 sond H248, H270, H305, LU24, LU30, T54. V rámci odkopání ústí sondy byla zároveň provedena jeho příprava včetně namontování nového ústí sondy pro realizaci relikvidačních prací.

Ve sledovaném období roku 2015 bylo relikvidováno 8 sond: H247, H248, H303, H305, H347, T4, T14, T31. U těchto SEZ bylo rovněž provedeno geodetické vytyčení a zaměření jejich středu.

V dubnu probíhala skrývka ornice a odtěžba nekontaminované zeminy v okolí 17 SEZ: H290, H160, G25, H227, H229, H247, H249, H303, H329, H331, H339, H341, H346, HS5, SKL H231, SU H186 a T14.

Dále probíhala ve sledovaném období odtěžba kontaminovaných zemin v 16 SEZ: G25, H160, H170, H227, H229, H247, H249, H290, H329, H331, H339, H341, H346, HS5, SKL H231 SU H186.

Ve sledovaném období byl proveden návoz čisté zeminy na zásyp sanační jámy u 8 SEZ H169, H290, SU H280, H-R2, H160, H184, HS5 a T14.

V dubnu byla provedena skrývka ornice v celkovém množství 1 031,22 m3 a odtěžba nekontaminované zeminy v celkovém množství 4 121,45 m3.Bylo vymístěno 4 766,30 t nadlimitně kontaminovaných zemin o objemu 2 495,45 m3. Dále byl proveden návoz čisté zeminy na zásyp sanačních jam v celkovém množství 1 044,50 m3, současně bylo zpětně přemístěno 2 521,31 m3 nekontaminované zeminy a 504,65 m3 ornice.

Od počátku prací byly sanační práce provedeny na ploše o celkové výměře 22 683,69 m2.

V hodnoceném období probíhalo během sanačních prací odčerpávání kontaminovaných vod v okolí 19 SEZ: G25, H160, H169, H170, H184, H229, H290, H292, H329, H331, H341, H346, H-R2, SKL H231, SU H186, SU H280, T14, T29 a T41.V průběhu měsíce března bylo v rámci sektoru JÚ celkem odčerpáno, přečištěno a následně vypuštěno 4 861 m3 vody.

Při čištění kontaminovaných vod bylo na sanačních stanicích odseparováno celkem 46,42 m3 ropné fáze.

 

Pokračují jednání ohledně vstupů na pozemky, na kterých budou probíhat sanační a relikvidační práce v souladu s harmonogramem prací.

V hodnoceném období bylo pokračováno v plnění databáze SEKM.


 

 

Březen 2015

Dne 12.3.2015 proběhl 22. kontrolní den.

Ve sledovaném období byla provedena:

- montáž panelových ploch u 10 SEZ: : H-R2, T127, T93, H-R1, HS5, T31, T14, H347, T4 a H303.

- demontáž panelových ploch u 11 SEZ: : H-R3, T75, H167, H184, T36, H-R2, H-R1, T127, T35, T93 a HS5.

Ve sledovaném období byly vybudovány příjezdové komunikace k 5 SEZ nacházejících se v zóně S4, u kterých probíhají sanační a relikvidační práce. Celkem se jednalo o 5 802 m2 panelových komunikací (967 ks panelů).

V měsíci březnu pokračoval měsíční monitoring kvality podzemní vody na všech 24 monitorovacích vrtech 1. indikačně monitorovací linie, 30 vrtů vybudovaných v rámci zakázky a 30 stávajících vrtech rozmístěných po celém jímacím území. Celkem tedy bylo ovzorkováno 84 monitorovacích objektů. Pro kontrolu správnosti laboratorních analýz byly odebrány 2 kontrolní vzorky podzemní vody pro stanovení NEL a 1 vzorek pro stanovení BTEX. V hydrochemických laboratořích GEOtest, a.s. a ALS., s.r.o. bylo zadáno 86 analýz na stanovení celkového obsahu NEL a u 5 vybraných vrtů na analýzu BTEX.

V měsíci březnu 2015 byla dohledána a odkopána ústí 6 sond: H247, H303, T4, T8, T14 a T93. V rámci odkopání ústí sondy byla zároveň provedena jeho příprava včetně namontování nového ústí sondy pro realizaci relikvidačních prací.

V březnu 2015 bylo zrelikvidováno 9 sond: H167, H184, H-R1, H-R2, HS5, T35, T36, T93 a T127.

U sond bylo rovněž provedeno geodetické vytyčení a zaměření jejich středu.

V březnu od 2.3. do 31.3. 2015 probíhala skrývka ornice a odtěžba nekontaminované zeminy v okolí 12 SEZ: H-R2, H-R3, H160, H184, H183, H167, H336, H234, T41, SU T12, T36 a T75.

Dále probíhala ve sledovaném období odtěžba kontaminovaných zemin v okolí 11 SEZ: H160, H167, H183, H184, H234, H336, H-R2, SU T12, T36, T41 a T75.

V měsíci březnu byl proveden návoz čisté zeminy na zásyp sanační jámy u 32 SEZ: H285, H338, SKL H164, H-R3, H307, H309, H311, SU LU45, SKL H201, H202, H232, H317, H319, H313, H323, H325, H327, SKL H315, H183, H167, H336, H234, T11, T42, T46, T48, SU T12, T36, T75, T60, T1 a T78.

Od počátku byly sanační práce provedeny na ploše o celkové výměře 20 559,99 m2.

V hodnoceném období probíhalo během sanačních prací odčerpávání kontaminovaných vod v okolí 34 SEZ: H167, H169, H183, H232, H234, H285, H307, H309, H311, H313, H317, H319, H323, H325, H327, H338, H-R3, SKL H164, SKL H201, SKL H315, SU H280, SU LU45, SU T12, T1, T11, T29, T36, T41, T42, T46, T48, T60, T75 a T78.

V průběhu měsíce března bylo v rámci sektoru JÚ celkem odčerpáno, přečištěno a následně vypuštěno 6 715 m3 vody.

Při čištění kontaminovaných vod bylo na sanačních stanicích odseparováno celkem 100,62 t ropné fáze.

Pokračují jednání ohledně vstupů na pozemky, na kterých budou probíhat sanační a relikvidační práce v souladu s harmonogramem prací.

V hodnoceném období bylo pokračováno v plnění databáze SEKM.

 


 

 

Únor 2015

Dne 19.2.2015 proběhl 21. kontrolní den.

Ve sledovaném období byla provedena:

- montáž panelových ploch u 5 SEZ: T36, HS4, H-R 3, T35, H167.

- demontáž panelových ploch u 7 SEZ: LU182, H211, T1, T78, HS4, HS6, T20.

Ve sledovaném období byly vybudovány příjezdové komunikace ke 10 SEZ nacházejících se v zónách S2, S3 a S4, u kterých probíhají sanační a relikvidační práce. Celkem se jednalo o 3 558 m2 panelových komunikací (593 ks panelů).

V měsíci únoru pokračoval měsíční monitoring kvality podzemní vody na všech 24 monitorovacích vrtech 1. indikačně monitorovací linie, 30 vrtů vybudovaných v rámci zakázky a 30 stávajících vrtech rozmístěných po celém jímacím území. Celkem tedy bylo ovzorkováno 84 monitorovacích objektů. V hydrochemických laboratořích GEOtest, a.s. bylo zadáno 84 analýz na stanovení celkového obsahu NEL a u 3 vybraných vrtů na analýzu BTEX.

V únoru 2015 byla dohledána a odkopána ústí 4 sond: H167, T31, T35, T127. V rámci odkopání ústí sondy byla zároveň provedena jeho příprava včetně namontování nového ústí sondy pro realizaci relikvidačních prací.

Ve sledovaném měsíci bylo zrelikvidováno 7 sond: H211, H-R3, HS6, HS4, T20, T75, T78.

U těchto SEZ bylo rovněž provedeno geodetické vytyčení a zaměření jejich středu.

V únoru probíhala skrývka ornice a odtěžba nekontaminované zeminy v okolí 20 SEZ: H207, H218, H202, H232, H313, H317, H323, H325, H327, SKL H315, T1, T11, T41, T42, SU T12,  T46, T48, T51, T60 a T78.

Dále probíhala ve sledovaném období odtěžba kontaminovaných zemin v okolí  15 SEZ: H202, H207, H218, H232, H317, H323, H325, H327, SKL H315, SU T12, T1, T11, T41, T48 a T78.

V měsíci únoru byl proveden návoz čisté zeminy na zásyp sanační jámy u 11 SEZ: H207, H218, H246, H266, H268, H269, H272, LU45, SKL H210, T51 a T8.

V monitorovaném období roku zhotovitel provedl skrývku ornice v celkovém množství 871,67 m3 a odtěžbu nekontaminované zeminy v celkovém množství 3 162,10 m3. Bylo vymístěno 3 865,24 t nadlimitně kontaminovaných zemin o objemu 2 023,69 m3. Dále byl proveden návoz čisté zeminy na zásyp sanačních jam v celkovém množství 886,50 m3, současně bylo zpětně přemístěno 1 862,17 m3 nekontaminované zeminy a 455,51 m3 ornice.

V hodnoceném období probíhalo během sanačních prací odčerpávání kontaminovaných vod v okolí 25 SEZ: H207, H218, H246, H266, H268, H269, H272, H307, H309, H311, H317, H319, H325, SKL H201, SU H280, SU LU45, LU45, T11, T29, T46, T48, T51, T60, T78, T80.

V průběhu měsíce února bylo v rámci sektoru JÚ celkem odčerpáno, přečištěno a následně vypuštěno 3 829 m3 vody.

Při čištění kontaminovaných vod bylo na sanačních stanicích odseparováno celkem 48, 295 m3 ropné fáze.

Pokračují jednání ohledně vstupů na pozemky, na kterých budou probíhat sanační a relikvidační práce v souladu s harmonogramem prací.

V hodnoceném období bylo pokračováno v plnění databáze SEKM


 

Leden 2015

Dne 15.1.2015 proběhl 20. kontrolní den.

Ve sledovaném období byla provedena:

- montáž panelových ploch u 5 SEZ: H211, LU182, T20, T75 a HS6.

- demontáž panelových ploch u 3 SEZ: H296, T43 a H165.

Ve sledovaném období byly vybudovány příjezdové komunikace ke 13 SEZ nacházejících se v zónách S2, S3 a S4, u kterých probíhají sanační a relikvidační práce. Celkem se jednalo o 4 104 m2 panelových komunikací (684 ks panelů).

V měsíci lednu pokračoval měsíční monitoring kvality podzemní vody na všech 24 monitorovacích vrtech 1. indikačně monitorovací linie, 30 vrtů vybudovaných v rámci zakázky a 30 stávajících vrtech rozmístěných po celém jímacím území. Celkem tedy bylo ovzorkováno 84 monitorovacích objektů. V hydrochemických laboratořích GEOtest, a.s. bylo zadáno 84 analýz na stanovení celkového obsahu NEL a u 3 vybraných vrtů na analýzu BTEX.

V měsíci lednu 2015 byla dohledána a odkopána ústí 2 sond: T20, T75. V rámci odkopání ústí sondy byla zároveň provedena jeho příprava včetně namontování nového ústí sondy pro realizaci relikvidačních prací.

V lednu 2015 byly zrelikvidovány 4 sondy: H165, H 296, LU 182, T43.

U sond bylo rovněž provedeno geodetické vytyčení a zaměření jejich středu.

Ve sledovaném období roku probíhala sanace zemin celkem v okolí 17 SEZ: H246, H266, H268,  H269, H272, H307, H309, H311, H317, H319, LU45, SU LU45, SU H280, SU H250, SKL H201, T80 a T29.

Bylo vymístěno 3 807,83 m3 nadlimitně kontaminovaných zemin.

V hodnoceném období probíhalo během sanačních prací odčerpávání kontaminovaných vod v okolí 33 SEZ: H169, H170, H204, H206, H246, H266, H268, H269, H272, H282, H284, H285, H287, H289, H291, H292, H293, H307, H309, H311, H332, H338, H340, SKL H164, SKL H201, SKL H298, SU H250, SU H280, SU H282, SU LU45, LU 45, T80 a T29.

V průběhu měsíce ledna bylo v rámci sektoru JÚ celkem odčerpáno, přečištěno a následně vypuštěno 5 016 m3 vody.

Při čištění kontaminovaných vod bylo na sanačních stanicích odseparováno celkem 86,515 t ropné fáze.

Pokračují jednání ohledně vstupů na pozemky, na kterých budou probíhat sanační a relikvidační práce v souladu s harmonogramem prací.

V hodnoceném období bylo pokračováno v plnění databáze SEKM.

 


 

Prosinec 2014

Dne 11.12 proběhl 19.kontrolní den.

Prezentační kontrolní den se konal 4.12.2014.

Ve sledovaném období byla provedena montáž panelových ploch u 4 SEZ: T1, T43, T78, H165.

Demontáž panelových ploch u 1 SEZ: H299.

Byly vybudovány příjezdové komunikace k 3 SEZ nacházejících se v zóně S3, u kterých probíhají sanační i relikvidační práce a k 3 SEZ nacházejících se v zónách J1-J9, kde probíhají relikvidace.

Celkem bylo ve sledovaném období vybudováno 4 494 m2 (749 ks panelů) přístupových panelových komunikací.

V měsíci prosinci pokračoval měsíční monitoring kvality podzemní vody na všech 24 monitorovacích vrtech 1. indikačně monitorovací linie, 30 nových a 30 stávajících vrtech rozmístěných po celém jímacím území a 7 drenážních šachtách na nově vybudovaném indikačně monitorovacím a ochranném prvku.

Bylo ovzorkováno 91 monitorovacích objektů. V hydrochemických laboratořích GEOtest, a.s. bylo zadáno 91 analýz na stanovení celkového obsahu NEL a u 3 vybraných vrtů na analýzu BTEX.

V měsíci prosinci 2014 byly dohledány a odkopány 4 sondy: H211, LU182, T36, T78. V rámci odkopání ústí sondy byla zároveň provedena jeho příprava včetně namontování nového ústí sondy pro realizaci relikvidačních prací.

V prosinci byla zrelikvidována 1 sonda: T1

U této 1 sondy bylo provedeno geodetické vytyčení a zaměření jejího středu.

Ve sledovaném obodobí roku probíhala sanace zemin celkem v okolí 15 SEZ: H204, H226, H284, H285, H287, H289, H291, H292, H332, H338, H340, SKL H164, SU H282, SKL H298 a T29.

V prosinci byla provedena skrývka ornice v celkovém množství 658,45 m3 a odtěžba nekontaminované zeminy v celkovém množství 3 025,78 m3, dále bylo vymístěno 3 724,75 m3 nadlimitně kontaminovaných zemin.

V prosinci byl proveden návoz 1 898,20 m3 čisté zeminy na zásyp sanační jámy a zpětné přemístění 3 529,60 m3 nekontaminované zeminy a 719,30 m3 ornice.

V hodnoceném období od 26.11. - 31.12. 2014 probíhalo během sanačních prací odčerpávání kontaminovaných vod v okolí 23 SEZ: H169, H170, H203, H204, H205, H206, H226, H228, H230, H282, H284, H287, H289, H291, H292, H293, H332, H338, SKL H164, SKL H298, SU H182, SU H282, a T29.

V průběhu měsíce prosince bylo v rámci sektoru JÚ celkem odčerpáno, přečištěno a následně vypuštěno 5 007 m3 vody. Na sanačních stanicích objem přečištěné vody činil 3 481 m3 – „Starý závod“ a 1 526m3 – „VV2“.

Při čištění kontaminovaných vod bylo z hladiny akumulačních jímek odčerpáno a na dekontaminačních stanicích odseparováno následující množství ropné fáze: „Starý závod“ 45 t, při přepočtovém koeficientu 0,95 = 47,368 m3,

VV2“ 10,243 t, při přepočtovém koeficientu 0,95 = 10,782 m3.

Pokračují jednání ohledně vstupů na pozemky, na kterých budou probíhat sanační a relikvidační práce v souladu s harmonogramem prací.

V hodnoceném období bylo pokračováno v plnění databáze SEKM.

 


 

Listopad 2014

Dne 13.11.2014 proběhl 18. kontrolní den.

4.12.2014 proběhne prezentační kontrolní den projektu.

Ve sledovaném období byla provedena montáž panelových ploch u 6 SEZ: H210, H288, H200, H184, H299, H296

Demontáž panelových ploch u 7 SEZ: H289, H327, H291, H293, H210, H200, H288.

Byly vybudovány příjezdové komunikace k 26 SEZ nacházejících se v zónách S2 a S3, u kterých probíhají sanační a relikvidační práce.

Celkem bylo ve sledovaném období vybudováno 7 776 m2 (1296 ks panelů) přístupových panelových komunikací.

V listopadu pokračoval měsíční monitoring kvality podzemní vody na všech 24 monitorovacích vrtech 1. indikačně monitorovací linie a 30 stávajících vrtech rozmístěných po celém jímacím území.

Bylo odvzorkováno 54 monitorovacích objektů. V hydrochemických laboratořích GEOtest, a.s. bylo zadáno 54 analýz na stanovení celkového obsahu NEL a u 2 vybraných vrtů na analýzu BTEX.

V měsíci listopadu 2014 bylo dohledáno a odkopáno 6 sond: H165, H200, H296, H299, T1, T43. V rámci odkopání ústí sondy byla zároveň provedena jeho příprava včetně namontování nového ústí sondy pro realizaci relikvidačních prací. Nedohledala se sonda  H347.

V listopadu bylo zrelikvidováno  7 sond: H200, H210, H288, H291, H293, H299, H327.

U těchto 7 sond bylo provedeno geodetické vytyčení a zaměření jejích středů.

Ve sledovaném obodobí roku probíhala sanace zemin celkem v okolí 13 SEZ: H169, H205, H208, H209, H224, H226, H230, H237, H282, Skl H223, SU H182, SU H282 a T29.

V listopadu byl proveden návoz 856,54 m3 čisté zeminy na zásyp sanační jámy a zpětné přemístění 1629,56 m3 nekontaminované zeminy a 322,85 m3 ornice.

V hodnoceném období od 01.11. - 30.11. 2014 probíhalo během sanačních prací odčerpávání kontaminovaných vod v okolí 12 sanovaných sond, H169, H170, H203, H208, H209, H224, H226, H228, H237, H242, SKL H223 a T29.

V průběhu měsíce října bylo v rámci sektoru JÚ odčerpáno, přečištěno a následně do řeky Kyjovky vypuštěno 4 800 m3 vody. Tento objem odčerpaných vod byl přečištěn na sanační stanici „Starý závod“.

Při čištění kontaminovaných vod bylo na dekontaminační stanici „Starý závod“ z hladiny akumulační jímky odčerpáno 37,895 m3 ropné fáze.

Pokračují jednání ohledně vstupů na pozemky, na kterých budou probíhat sanační a relikvidační práce v souladu s harmonogramem prací.

V hodnoceném období bylo pokračováno v plnění databáze SEKM.

 


 

 

Říjen 2014

V říjnu byla provedena montáž panelových ploch u 5 SEZ: H213, H289, H291, H293, H327.

Demontáž panelových ploch u 4 SEZ: H213, H238, H242, H286.

Ve sledovaném období byly vybudovány příjezdové komunikace k 11 SEZ nacházejících se v zónách S2, S3 a S4, u kterých probíhají sanační a  relikvidační práce, dále byly vybudovány přístupové komunikace k 1 SEZ v zónách J1-J9, kde probíhají relikvidace. Celkem bylo ve sledovaném období vybudováno 8 352 m2 (1 392 ks panelů) přístupových panelových komunikací.

V souladu s realizační projektovou dokumentací byly zahájeny vrtné práce, vyhloubeno bylo 15 ks mělkých monitorovacích vrtů označených HGM.

Celkem bylo odebráno 75 ks vzorků zemin a 15 ks vzorků podzemní vody.

V měsíci říjnu pokračoval měsíční monitoring kvality podzemní vody na všech 24 monitorovacích vrtech 1. indikačně monitorovací linie a 30 stávajících vrtech rozmístěných po celém jímacím území.

V říjnu bylo ovzorkováno 53 monitorovacích objektů. V hydrochemických laboratořích GEOtest, a.s. bylo zadáno 53 analýz na stanovení celkového obsahu NEL a u 2 vybraných vrtů na analýzu BTEX.

V měsíci říjnu 2014 bylo dohledáno a odkopáno 5 sond: H210, H288, H289, H293, H327. V rámci odkopání ústí sondy byla zároveň provedena jeho příprava včetně namontování nového ústí sondy pro realizaci relikvidačních prací.

Nedohledána byla 1 sonda H184.

Ve sledovaném období roku 2014 bylo relikvidováno 5 sond: H213, H238, H242, H286, H289.

U těchto 5 sond bylo provedeno geodetické vytyčení a zaměření jejích středů.

Ve sledovaném období probíhala sanace zemin celkem v okolí 5 SEZ: H203, H226, H228, T29 a LU102.

Ve sledovaném období byl proveden návoz čisté zeminy na zásyp sanační jámy v celkovém množství 2 521,49 m3. Zpětně bylo přemístěno 8 047,05 m3 nekontaminované zeminy a 1 613,90 m3 ornice.

V hodnoceném období od 01.10. - 31.10.2014 probíhalo během sanačních prací odčerpávání kontaminovaných vod v okolí 21sanovaných sond H137, H141, H149, H150, H168, H170, H171, H172, H173, H174, H176, H178, H154, H159, H169, H203, H226, H228, H265, LU102 a T29.

V průběhu měsíce října bylo v rámci sektoru JÚ odčerpáno, přečištěno a následně do řeky Kyjovky vypuštěno 4 119 m3 vody. Tento objem odčerpaných vod byl přečištěn na sanační stanici „Starý závod“.

Při čištění kontaminovaných vod bylo na dekontaminační stanici „Starý závod“ z hladiny akumulační jímky odčerpáno 35,326 m3 ropné fáze.

Pokračují jednání ohledně vstupů na pozemky, na kterých budou probíhat sanační a relikvidační práce v souladu s harmonogramem prací.

V hodnoceném období bylo pokračováno v plnění databáze SEKM.

 


 

Září 2014

Dne 11.9.2014 proběhl 16. kontrolní den.

V září byla provedena montáž panelových ploch u 8 sond: H205, H215, H236, H238, H240, H242, H286, LU59.

Demontáž panelových ploch u 11 sond: H205, H212, H215, H236, H240, H353, H355, LU45, LU59, LU102, T24.

Byly vybudovány příjezdové komunikace k 5 SEZ nacházejících se v zónách S2 a S3, u kterých probíhají relikvidace. Celkem se jednalo 2 052 m2 panelových komunikací (342 ks panelů).

V souladu s realizační projektovou dokumentací byly zahájeny vrtné práce, vyhloubeno bylo prvních 15 ks monitorovacích vrtů označených HGM.

Celkem bylo odebráno 75 ks vzorků zemin a 15 ks vzorků podzemní vody.

V měsíci září pokračoval měsíční monitoring kvality podzemní vody na všech 24 monitorovacích vrtech 1. indikačně monitorovací linie a 30 stávajících vrtech rozmístěných po celém jímacím území.

V září bylo ovzorkováno 52 monitorovacích objektů. V hydrochemických laboratořích GEOtest, a.s. bylo zadáno 52 analýz na stanovení celkového obsahu NEL a u 2 vybraných vrtů na analýzu BTEX.

V měsíci září 2014 byly dohledány a odkopány 4 sondy H238, H286, H291, HS6. V rámci odkopání ústí sondy byla zároveň provedena jeho příprava včetně namontování nového ústí sondy pro realizaci relikvidačních prací.

Nedohledáno bylo 5 sond H-R1, H-R2, H-R3, HS4, HS5.

Ve sledovaném období roku 2014 bylo relikvidováno 8 sond: H205 H212, H215, H236, H240, LU59, LU102, T24.

U těchto 8 sond bylo provedeno geodetické vytyčení a zaměření jejích středů.

Ve sledovaném období probíhala sanace zemin v zóně J5 v okolí jediného SEZ T24.

Byl proveden návoz čisté zeminy na zásyp sanační jámy v celkovém množství 1 848,62 m3. Zpětně bylo přemístěno 4 190,19 m3 nekontaminované zeminy a 956,48 m3 ornice.

V hodnoceném období od 1.9.- 30.9.2014 probíhalo během sanačních prací odčerpávání kontaminovaných vod v okolí 21sanovaných sond H137, H138, H151, H168, H170, H171, H172, HM66, H153, H155, H157, H159, H162, H163, H166, H169, SU H162, H220, H265, H274 a T24.V průběhu měsíce září bylo v rámci sektoru JÚ odčerpáno, přečištěno a následně do řeky Kyjovky vypuštěno 2 677 m3 vody. Tento objem odčerpaných vod byl přečištěn na sanační stanici „Starý závod“.

Při čištění kontaminovaných vod bylo na dekontaminační stanici „Starý závod“ z hladiny akumulační jímky odčerpáno 6,67 m3 ropné fáze.

Pokračují jednání ohledně vstupů na pozemky, na kterých budou probíhat sanační a relikvidační práce v souladu s harmonogramem prací.

V hodnoceném období bylo pokračováno v plnění databáze SEKM.

 


Srpen 2014

13. 8. 2014 proběhl 15. kontrolní den.

Bylo schváleno všech 192 sanačních projektů.

V monitorovaném období bylo dohledáno a odkopáno 9 sond, zrelikvidováno bylo 8 sond.

Probíhala sanace zemin v zónách S1 a S2 v okolí 27 SEZ.

V průběhu hodnoceného období byly sanovány kontaminované vody v okolí 23 sond, bylo odčerpáno, přečištěno a znovu vypuštěno do důlních vod 7 131 m3 vody.

 


Červenec 2014

16. 7. 2014 proběhl 14. kontrolní den.

15. 7. 2014 se konalo slavnostní zahájení projektu. Ohledně tohoto zahájení byl vydán článek na stránkách SFŽP.

Dne 4. 7. 2014 vydává Ing. Němec jako zástupce objednatele souhlas se zahájením sanačních a relikvidačních prací.

Evropská komise vydala dne 3. 7. 2014 Rozhodnutí, kterým schvaluje finanční příspěvek z Fondu soudržnosti pro velký projekt „Odstranění starých ekologických zátěží po těžbě ropy v prostoru jímacího území Moravská Nová Ves, CHOPAV Kvartér řeky Moravy“.

 


Červen 2014

Dne 30. 6. 2014 se předpokládá termín dokončení procesu přidělení dotace Evropskou komisí. Objednatel předpokládá neprodleně poté vydat pokyn k okamžitému obnovení prací na projektu.

13. 6. 2014 proběhl 13. kontrolní den.

12. 6. 2014 se konal 4. prezentační KD.


Květen 2014

EK bylo dne 7. 5. definováno rozhodnutí o veřejné podpoře slučitelné. V den konání dnešního KD bylo EK odesláno final stanovisko expertů JASPERS. RoPD je na české straně již připraveno k vydání .

Ze strany poskytovatele dotace bylo sděleno, že MŽP byla udělena výjimka z ID – způsobilé náklady budou obsahovat i náklady na projektovou dokumentaci a správce stavby.

 


 

Duben 2014

Dne 17.4. 2014 proběhl měsíční KD.

V hodnoceném období bylo schváleno 48 projektů sanace.

Celkem od počátku prací bylo schváleno 90 projektů sanace.

Vytýčeno, odvrtáno, geodeticky zaměřeno, bylo 15 průzkumných nevystrojených vrtů v okolí 2 SEZ: H266 a G25.

Z každého vrtu byly odebrány 4 směsné vzorky zemin a 1 vzorek vody.

Odstraněno bylo 0,092 t kontaminovaných zemin z vrtných jader.


 

Březen 2014

Dne 13.3. 2014 proběhl měsíční KD.

Dne 19.3.2014 je avizován prezentační KD.

V hodnoceném období byly provedeny v hydrochemických laboratořích GEOtest, a.s. poslední analýzy zemin a vodVe sledovaném období neprobíhaly žádné terénní práce.Správcem stavby bylo schváleno 11 sanačních projektů ze zóny S1.V hodnoceném období bylo vypracováno a správci stavby předáno všech 44 projektů sanace v zóně S2.


 

Únor 2014

13.2. proběhl 9. KD.

Pokračují jednání ohledně vstupů na pozemky.

Za únor 2014 bylo spst předloženo 11 sanačních projektů, z nichž schválen byl 1 projekt.

Pokračovaly průzkumné práce, odvrtáno bylo 239 ks průzkumných vrtů.

Byly prováděny odběry vzorků zemin a podzemní vody, celkem bylo odebráno 956 ks vzorků zemin a 236 ks vzorků vod.

V laboratořích byly zpracovány analýzy zemin a vod.

Byl zahájen monitoring účinnosti sanace na všech 24 vrtech 1. Indikačně monitorovací linie.

Byl splněn termín dokončení geologického průzkumu 28. 2. 2014.


 

Leden 2014

16. 1. se konal 8. KD. Relikvidační práce jsou přerušeny. Provádí se nevystrojené vrty v rámci geologicko-průzkumných prací.

Probíhají laboratorní práce, tzn. analýzy vzorků zemin a vod, pořízených v rámci geologicko-průzkumných prací.

Pokračuje zpracování sanačních projektů pro zónu S2.

Uskutečněny budou krátkodobé čerpací zkoušky na 14 nově vybudovaných vrtech 1. monitorovací linie.

Geologický průzkum probíhá na sondách:

H325, H 327, H 342, HR-1, SU H250, T4, T 28, T 29, T 41, T 46, T 49, T 54

Termín dokončení geologického průzkumu se posunul na cca 28. 2. 2014.


 

Prosinec 2013

12.12. se konal 7. KD. Správcem stavby byl odsouhlasen sanační projekt sondy H166 a vstupní monitoring.


 

Listopad 2013

14.11.2013 se konal 6. kontrolní den.

Práce zhotovitele byly přerušeny ke dni 1.11.2013, do doby vyjasnění financování projektu.

V hodnoceném období od 12.11. do 22.11. 2013 byly provedeny na všech 10 nově vybudovaných vystrojených vrtech 1. indikační monitorovací linie hydrodynamické zkoušky.V průběhu vrtných prací vznikl odpad kategorie N, v objemu 37,808 t, který byl zlikvidován společností MEGAWASTE, spol. s r.o.Odběry vzorků zemin a podzemní vody – nevystrojené vrty: odebráno 1 416 ks vzorků zemin a 354 ks vzorků vody.Probíhaly průzkumné vrtné práce, odběry vzorků zemin vod. Ve sledovaném období bylo vytýčeno a odvrtáno celkem 354 ks průzkumných vrtů o celkové metráži 1 416 bm.


Říjen 2013

10.10.2013 se konal 5. kontrolní den.

Probíhaly relikvidační práce, průzkumné vrtné práce, odběry vzorků zemin a vod, výstavba panelových ploch a příjezdových komunikací k plánovaným relikvidovaným sondám a demontáž těchto ploch u naposled relikvidovaných sond. Ve sledovaném období bylo vytýčeno a odvrtáno celkem 757 ks průzkumných vrtů o celkové metráži 3 028 bm.

Odběry vzorků zemin a podzemní vody – nevystrojené vrty: odebráno 3 028 ks vzorků zemin a 757 ks vzorků vody.

V průběhu vrtných prací vznikl odpad kategorie N, v objemu 34,928 t, který byl zlikvidován společností MEGAWASTE, spol. s r.o.

Byla vybudována panelová plocha s příjezdovými komunikacemi u sondy HRIM19.

Rozebrány byly panelové plochy u sond HM66, HRIM19, H161, HF8.

Ve sledovaném období nebyly dohledávány žádné sondy.

Počet dohledaných sond je 10. Jde o sondy:  H136, H142, H144, H150, H151, H161, H168, H170, H172 a H351.

Ústí 14 sond - H137, H138, H140, H141, H148, H154, H156, H171, HF7, HF8, HF9, HM3, HM66 a HRIM19 nebyla nalezena. Sondy byly likvidovány náhradním řešením (v období října jenom HRIM 19)

Sonda HM5 nebyla dohledána ani v archivech a pravděpodobně vůbec nebyla realizována. V okolí byl průzkum a kontaminace nebyla zjištěna. Tuto sondu vypouštíme z dalšího sledování.

Ve sledovaném období byla relikvidována 1 sonda (HRIM 19), od počátku prací bylo zrelikvidováno oběma způsoby 24 sond.


Září 2013

16.9.2013 se konal 4. KD.

Dne  12. 9. 2013 se konal 1. prezentační KD (pozvánka zde).

Evropská komise posuzuje vypořádání připomínek DG Competition k žádosti o finanční podporu a dosud nevydala oficiální stanovisko.

Pro další pokračování prací je nutné znát způsob jejich financování.

Projekt sektoru JÚ je v návaznosti na již probíhající realizaci sektorů I - VI logickým završením komplexního řešení odstranění ekologické zátěže v celém území CHOPAV. Cílem PKÚ s. p. je jednoznačně dokončit projekt sektoru JÚ i za cenu nutného prodloužení doby realizace projektu při použití pouze vlastních prostředků.

Jsou připraveny podklady, jejichž obsahem je zmapování úseků, které je nutno řešit v určitém konkrétním časovém údobí. Byla zvážena i varianta, při které by došlo k zakonzervování prací a sestaven odhad souvisejících nákladů. Tato varianta s sebou nese riziko, že po určité době by přestala být aktuální již zpracovaná Analýza rizik a bylo by nutno provést opakovaný průzkum území. Předběžně byl připraven krizový scénář pro případ, že by stanovisko z EK nebylo známo do doby vyčerpání vlastních prostředků alokovaných pro rok 2013 a vyvstala by nutnost prodloužení realizace projektu za použití financování z jiných zdrojů.

Pokračovala jednání ohledně vstupů na pozemky, na kterých jsou realizovány průzkumné a relikvidační práce. Celkem bylo vytýčeno 38 SEZ a vytýčeno a odvrtáno 789 ks nevystrojených vrtů.

Z průzkumných nevystrojených vrtů bylo celkem odebráno 3 154 ks vzorků zemin a bylo odebráno 787 ks vzorků vody.

Z vrtného jádra každého vrtu bylo polním analyzátorem půdního vzduchu, před odběrem vzorků zemin, provedeno měření pro indikaci přítomnosti ropných látek. Takto bylo provedeno 789 ks měření.

V průběhu vrtných prací vznikl odpad kategorie N o hmotnosti 40,16 t, který byl zlikvidován společností MEGAWASTE, spol. s r.o.

Byly vybudovány panelové plochy s příjezdovými komunikacemi u sond H168, HF7, HF9, HM66.

Rozebrány byly panelové plochy u sond HM3, H172, H171, H168, H170, HF7, H136, HF9.

Byly relikvidovány 4 sondy: H168, HM66, HF7, HF9.

Od počátku prací bylo zrelikvidováno oběma způsoby 23 sond.


Srpen 2013

Dne 15.8.2013 se konal 3. KD.

V hodnoceném období pokračovaly rešeršní práce a pasportizace drenáží, pokračovala jednání ohledně přístupu na pozemky. Celkem bylo vytýčeno 720 ks nevystrojených vrtů. Ve sledovaném období bylo vytýčeno 11 ks vystrojených monitorovacích vrtů.

Odběry vzorků zemin a podzemní vody – nevystrojené vrty: odebráno 2 875 ks vzorků zemin a 713 ks vzorků vody.

V průběhu vrtných prací vznikl odpad kategorie N, který byl zlikvidován společností MEGAWASTE, spol. s r.o.

Byly vybudovány panelové plochy s příjezdovými komunikacemi u sond H161, HM3, H170, HF8, H171, H172.

Rozebrány byly panelové plochy u sond H151, H351, H141, H148, H144, H140.

Dále byla dohledána a odkopána sonda H172 a bylo relikvidováno 8 sond: H144, H148, H161, H170, H171, H172, HM3 a HF8.

Od počátku prací bylo zrelikvidováno oběma způsoby 19 sond.


Červenec 2013

Dne 24.7.2013 byla v pořadu Události ČT1, ČT 24, uvedena reportáž o tomto projektu.

Link na reportáž: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097181328-udalosti/213411000100724/

Dne 18.7.2013 se konal 2. KD.

V hodnoceném období pokračovaly rešeršní práce a pasportizace drenáží. Byla podána žádost o evidenci geologických prací na ČGS Geofond.

Pokračovala jednání ohledně přístupu na pozemky a bylo vytýčeno 32 SEZ.

Dále bylo vytýčeno a odvrtáno celkem 817 ks průzkumných vrtů o celkové metráži 3 264 bm, odebráno 3 264 ks vzorků zemin a 816 ks vzorků vody.

Vrtná jádra z průběhu prací byla odborně zlikvidována.

Byly realizovány přípravné práce oblasti Hodonín Nesyt, kde byly vybudovány panelové plochy s příjezdovými komunikacemi V rámci přípravy pracoviště byla provedena úprava stávající komunikace. Od počátku prací bylo zrelikvidováno celkem 5 sond: H136, H142, H150, H151, H351 a 6 sond AR: H137, H138, H140, H141, H154 a H156.

Celkem bylo zrelikvidováno oběma způsoby 11 sond.

Fotodokumentace ke stažení zde.


 

Červen  2013

MŽP vydalo souhlasné stanovisko k projektové dokumentaci dne 10.6.2013. Zhotovitel zahájil dne 12. 6. 2013 průzkumné a přípravné práce pro samotné relikvidace vrtů. Dne 13.6. 2013 se konal 1. kontrolni den.

Postup prací ve sledovaném období:

Byl dopracován realizační projekt. Geodeticky bylo vytýčeno 7 sond určených k relikvidaci H136, H137, H138, H140, H141, H142 a H148 a okolo nich bylo vytýčeno a odvrtáno 223 nevystrojených vrtů v celkové délce 892 m. Z kaţdého nevystrojeného vrtu byly odebrány 4 vzorky zemin a jeden vzorek vody. Celkem bylo odebráno 892 ks vzorků zemin a 223 ks vzorků vody.

Za účelem sníţení počtu nevystrojených vrtů zhotovitel vylučuje překrývající se vrty u bezprostředně sousedících sond. V případě, ţe v místech navrţených vrtů jsou k dispozici údaje z analýzy rizik, jsou tyto údaje vyuţity. Nedochází tak k duplicitě prací.

Z vrtných jader kaţdého vrtu bylo provedeno atmogeochemické měření sumy těkavých organických látek pro semikvantitativní indikaci přítomnosti ropných látek. Celkem bylo provedeno 223 ks měření. K odstranění bylo odvezeno 5,782 t, tj. 3,043 m3 kontaminovaných zemin z vrtných jader. Byly vybudovány panelové plochy s příjezdovými komunikacemi u sond H140, H136, H138, H142.

Byla dohledána a odkopána ústí celkem 4 sond: H136, H142, H150 a H151.

Ústí 5 sond H137, H138, H140, H141 a H148 nebylo nalezeno vůbec. Zrelikvidovány byly v souladu s projektem 3 sondy: H136, H138 a H140.

Fotodokumentace ke stažení zde.

 


 

Květen 2013

Na základě výběrového řízení na zhotovitele akce zvítězil uchazeč: Sdružení CHOPAV MND Drilling & Services-KLE-ESB-ŽPSV. Dne 15.5.2013 došlo k podpisu Smlouvy o dílo mezi objednatelem a vybraným zhotovitelem.

Zahájení prací na projektu „CHOPAV Kvartér řeky Moravy“ - Odstranění starých ekologických zátěží po těžbě ropy v prostoru jímacího území Moravská Nová Ves

Dne 31.5.2013 bylo předáno staveniště zhotoviteli Sdružení CHOPAV MND Drilling & Services-KLE-ESB-ŽPSV. Zhotovitel v červnu 2013 zahájil práce.

Objednatelem prací je Palivový kombinát Ústí, s.p.

Společnost Garnets Consulting a.s. v rámci Sdružení Garnets Consulting - Mott MacDonald - Vodní zdroje zastává funkci správce stavby v pozici vedoucího sdružení.

Cílem projektovaných prací v sektoru Jímacího území (dále sektor JÚ) v chráněné oblasti přirozené akumulace vod Kvartér řeky Moravy (dále CHOPAV) je bezpečná relikvidace a sanace starých ekologických zátěží (dále SEZ) po průzkumu, těžbě a úpravě ropy ve smyslu UV ČR 713/2007. Starými ekologickými zátěžemi se pro účely tohoto projektu rozumí

  • vlastní nevhodně nebo nedostatečně zlikvidované ropné sondy, které představují možné zdroje nekontrolovatelného vnášení ropy a ložiskové vody do životního prostředí,
  • znečištění zemin a podzemních vod ropou v bezprostředním okolí starých těžebních ropných sond určených k relikvidaci,
  • znečištění zemin a podzemních vod ropou v bezprostředním okolí sond již v minulosti zlikvidovaných v souladu s platnou báňskou legislativou bez provedeného průzkumu znečištění přírodního prostředí a následné sanace,
  • znečištění zemin a podzemních vod v okolí sond dosud existujících, určených k likvidaci.

Předložený projekt řeší celkem postup sanace u 255 SEZ a z toho postup relikvidace u 110 ks sond.


Od počátku prací byly sanační práce provedeny na ploše o celkové výměře 26 873,95 m2
Attachments:
Download this file (Foto z průzkumných prací červenec 2013.pdf)2013_07[ ]1553 Kb
Download this file (Pozvánka na Kvartální KD č  01 2013_09_12.pdf)Pozvánka na Kvartální KD č 01 2013_09_12.pdf[ ]204 Kb
Download this file (Příloha č. 1 Fotodokumentace Sektor VII červen.pdf)2013_06[ ]1457 Kb
Aktualizováno Čtvrtek, 31 Březen 2016 08:15